AdmitereINFO ADMITERE 2019

Sesiunea I de înscrieri se desfăşoară la sediul rectoratului UAV din B-dul Revoluției, nr. 77 în perioada 10.07.2019 - 25.07.2019, de luni până vineri între orele 9.00 -17.00, sâmbătă şi duminică între orele 9.00-13.00 la comisiile de admitere ale facultăţilor din sediul rectoratului UAV, cu excepția Facultății de Teologie unde înscrierea se face la adresa: str. Academia Teologică, nr. 9, Arad.”

Sesiunea II de înscrieri se desfăşoară la sediul rectoratului UAV din B-dul Revoluției, nr. 77 în perioada 02.09.2019 - 11.09.2019.

Admiterea la studii universitare de licenţă

Programul de studii: Educaţie fizică şi sportivă

Concursul de admitere se desfăşoară în data de 25.07.2019, începând cu orele 1730, la Sadionul Gloria şi cuprinde următo arele probe:

Proba A: Proba de aptitudini psihomotrice: viteză - 50 m plat / băieţi-fete; forţă membre inferioare – săritura în lungime de pe loc, fără elan/băieţi-fete; forţă membre superioare – flotări. Cele trei probe reprezintă testul nr. I şi au o pondere de 40% din nota finală.

Proba B: Proba de aptitudini specifice unei ramuri sportive:- la alegere: gimnastică, baschet, volei, handbal, fotbal, rugby. Din cele şase probe la alegere, se optează pentru una şi aceasta va reprezenta testul nr. II, având o pondere de 40% din nota finală.

Proba C (examenul de bacalaureat) - nota examenului de bacalaureat, având o pondere de 20 % din total.

Candidaţii vor prezenta, la concursul de admitere, cartea de identitate şi legitimaţia de concurs.

Pentru locurile bugetare, candidaţii depun la Comisia de admitere, diploma de bacalaureat, în original, în termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor, în perioada de confirmare a locurilor (29-31.07.2019) şi achită taxa de înmatriculare, în cuantumul stabilit prin hotărârea Senatului UAV. În caz contrar, vor fi declaraţi respinşi.

Pentru locurile cu taxă în prima sesiune, candidaţii achită prima rată (sau suma integrală) a taxei de şcolarizare în termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor, în perioada de confirmare a locurilor şi taxa de înmatriculare, în cuantumul stabilit prin hotărârea Senatului UAV. În caz contrar, vor fi declaraţi respinşi, locurile urmând a fi scose la concurs în sesiunea a doua de admitere.

Perioada de confirmare a locurilor şi semnare a contractului de studii: 29.07 - 31.07.2019, în intervalul orar 9-13 (la Comisia de admitere).

Admiterea la studii universitare de master

Programul de studii: Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare

Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs (interviu, în data de 10.09.2019 ora 1730, corp M).

Media generală de admitere se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, ca media aritmetică a:

- mediei examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă;

- nota acordată CV-ului;

- nota acordată la interviu.

Pentru locurile bugetare, candidaţii depun diplomele de bacalaureat şi de licenţă, în original, înaintea interviului. Pentru absolvenţii promoţiei 2019 se acceptă adeverinţa de absolvire în original. În caz contrar, nu pot participa la interviu.

Pentru locurile bugetare, candidaţii admişi achită în termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale, în perioada de confirmare a locurilor (13.09, 16.09 şi 17.09.2019), taxa de înmatriculare, în cuantumul stabilit prin hotărârea Senatului UAV. În caz contrar, vor fi declaraţi respinşi.

Pentru locurile cu taxă, candidaţii admişi achită prima rată (sau suma integrală) a taxei de şcolarizare, în termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale, în perioada de confirmare a locurilor şi taxa de înmatriculare, în cuantumul stabilit prin hotărârea Senatului UAV. În caz contrar, nu vor fi înmatriculaţi.

Candidaţii care doresc să se retragă sau care sunt respinţi la concurs, pot ridica dosarele, de la Comisia de admitere, sunt în termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale, în perioada de confirmare a locurilor. După începerea anului universitar, dosarele de concurs se vor retrage de la Secretariatul Facultăţii. Eliberarea dosarului de concurs se face personal candidatului (sau cu procură notarială) pe baza buletinului/cărţii de identitate şi a legitimaţiei de concurs, astfel:

- candidaţii admişi pe loc bugetat (finanţat de la bugetul de stat), la retragerea dosarului după data de 01 octombrie 2019, vor achita o taxă de retragere, echivalentă taxei de şcolarizare pentru un an universitar.

- candidaţii declaraţi admişi pe loc cu taxă, la retragerea dosarului după data de 17 septembrie 2019, vor achita o taxă de retragere, în cuantumul stabilit prin hotărârea Senatului UAV.

Perioada de confirmare a locurilor şi semnare a contractului de studii: 13.09, 16.09 - 17.09.2019, în intervalul orar 9-13 (la Comisia de admitere).

Admitere români de pretutindeni


NUMĂRUL DE LOCURI/GRANTURI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

STUDII UNIVERSITARE LICENTA
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă TOTAL
26 15 43
STUDII UNIVERSITARE MASTER
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă TOTAL
10 7 17
STUDII UNIVERSITARE DOCTORAT
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă TOTAL
2 1 3

Admitere cetățeni străini

Recunoastere studii cetateni romani UE si SEE

Studiază în România

  • Documente

CONFIRMAREA LOCULUI

În termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale toţi candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să îşi confirme locul după cum urmează:

a) studenţii declaraţi admişi pe locuri bugetare vor depune diploma de bacalaureat în original la comisia la care s-au înscris (doar cei care nu au depus-o deja) şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 de lei, la casieria Universităţii

b) studenţii admişi pe locuri cu taxă vor achita taxa de înmatriculare de 100 de lei şi 25% din taxa de şcolarizare, la casieria universităţii.

Odată cu confirmarea locului se vor semna şi contractele de studii.

Taxa de înscriere la admitere (analiza dosarului) : 100 lei Taxele de şcolarizare sunt cele aprobate prin HS.

Rezultatele de la sesiunea de admitere din iulie 2019